McDonald’s – 1 Miếng Gà Rán (Gà Thường) – E-code 29k BIC BBQ

36,000