Chỉ catgut sai từ số 1 đến số 5 hộp 12 sợi

125,000